Privacy Policy


ALGEMENE PRIVACYVERKLARING


I.Inleiding

 

A. Respect voor privacy


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder KBO nr. BE0475596839 (hierna : BVBA Molenaers) vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers persoonsgegevens verwerkt over u als gebruiker van de website cliënten, betrokkene of begunstigde (verder de ‘betrokkene’).


B. Persoonsgegevens verwerken


Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet). Het kan gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs dat op het werk), een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.D. Meer informatie - verwijzing


Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese Regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische gegevens beschermings auteuriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


 


II. Verantwoordelijke voor de verwerking


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet) en de Algemene verordening gegevensverwerking van 26 april 2016, verantwoordelijke voor de verwerking of controller van de persoonsgegevens van onder andere klanten. Dat houdt in dat Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers zelf bepaalt (zie hieronder Waarvoor verzamelt en verwerkt Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers uw gegevens?).III. Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden


A. Uw rechten


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers als controller of verantwoordelijke voor de verwerking


Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u de volgende rechten:

•U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.

•In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.

•U kan te allen tijde uw toestemming tot het ontvangen van blog berichten, nieuwsbrieven, e-books, evenement- en corporate berichten terug intrekken.B. Uitoefening


De tussenkomst van derden, bij de uitvoering van aan Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers toevertrouwde opdrachten, belet niet dat u altijd Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers als aanspreekpunt kunt beschouwen voor de uitoefening van uw rechten. Voor de uitoefening van die rechten (informeel) kan u zich richten tot:


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder KBO nr. BE0475596839 BVBA Molenaers

Tongersesteenweg 233

3724 Vliermaal

Tel 012/23.25.83

beter-zienad@outlook.com
Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Bent u een (wettelijk) vertegenwoordiger, dan kunt u de rechten uitoefenen van de vertegenwoordigde.

Voor nadere informatie of als u niet akkoord gaat met het standpunt van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers, kunt u zich wenden tot de Belgische gegevens beschermings auteuriteit : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


IV. Beveiliging en confidentialiteit


Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoons)gegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden volgens interne regels beveiligd.


Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers of bij het vragen aan Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:

• antivirussoftware installeren en actualiseren,

• uw toestel of toegangsmiddelen (zoals digipas) niet onbeheerd achterlaten en verlies van toegangsmiddelen onmiddellijk melden,

• uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren, …

• alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijvoorbeeld www2.Beter-Zien.be), vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail), … 


V. Verwerkers in opdracht van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers


Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doet Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers een beroep op gespecialiseerde derden (verwerkers) die zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Zij voeren dan verwerkingen uit in opdracht van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers.

Bij dergelijke transfers gebeurt het dat gegevens terechtkomen in andere landen waarin zich gegevensverwerkingcentra (data centers) bevinden. Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers zal er echter voor zorgen de gegevens binnen Europa blijven, waarvan de wetgeving in voorkomend geval dezelfde gegevensbescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Belgische.

Concreet, Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers kan uw gegevens overdragen naar one.com die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen.


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer die derden, conform in het buitenland opgelegde verplichtingen, persoonsgegevens van cliënten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die derde, ondanks redelijke maatregelen, incidenten voordoen.


VI. Waarvoor verzamelt en verwerkt Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers uw persoonsgegevens?


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt.


A. Legitieme belangen


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers heeft een aantal legitieme belangen als entiteit die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord.

Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van:

- het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken,

- bewijs (archieven),

- de vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen,

- synergie, efficiëntieverhoging, of andere voordelen die kunnen voortvloeien uit (gezamenlijke) verwerking bij een verwerker (zie bij Verwerker hierboven),

- de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen,

- bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, onder meer door rapportering, door het management respectievelijk beheers- en controlefuncties als

o de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s),

o compliance,

o risicobeheer, en

o interne en externe audit,

- het verzekeren van terugbetalingen door het ziekenfonds/RIZIV


- gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en van groepen van klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, …) en profielen voor het beheer van klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant,

- evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van de processen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties op de website bijvoorbeeld door statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website), …VIII. Meer informatie over verwerking van specifieke persoonsgegevens


A. Algemeen


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers verwerkt voor de genoemde doeleinden de persoonsgegevens die daar relevant voor (kunnen) zijn. Voor alle doeleinden samen gaat dat over een heel aantal verschillende (soorten) persoonsgegevens: gegevens die verband houden met uw persoon, uw eigendom, enz. Hieronder gaan we nader in op een aantal van die categorieën.


B. Publieke gegevens


Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers kan uw gegevens verwerken

- die zijn onderworpen aan een publicatieplicht, bijvoorbeeld de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, het protest van wissels of een faillissement,

- die u zelf publiek hebt gemaakt, bijvoorbeeld informatie op uw website of blog,

- die publiek zijn, bijvoorbeeld omdat ze algemeen bekend zijn in de streek.


Dergelijke gegevens kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de meeste doelen die Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers heeft aangegeven, inclusief voor de controle van gegevens in bestanden van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers op hun volledigheid en actualiteit.

Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers houdt naar best vermogen de bron en datum van consultatie van dergelijke gegevens bij, onder meer om te kunnen inschatten of de gegevens nog actueel zijn.


C. Website – Algemeen - Cookies


Op de website van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers wordt gebruikgemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers website, maar bewaard worden op (de harde schijf van) uw pc.

Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de websites (bijvoorbeeld afstemmen met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of een beveiligde verbinding mogelijk maken). Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn voor en gebruikt worden om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc en (een deel van) die gegevens door te sturen naar de website waarmee die cookie is gelinkt. Die website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen statistieken over het bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt, zoals aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden.


U kunt – via de instellingen van uw internetbrowser - vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dat kan wel een invloed hebben op de communicatie met de website, bijvoorbeeld doordat bepaalde pagina’s niet openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz. U kunt ook – handmatig of via de instellingen van uw internetbrowser - na elke raadpleging van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen.


Aan de hand van cookies kunt u in principe niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk te achterhalen met welke computer u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon inlogt op verschillende computers, is het niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van Optiek Beter-Zien geregistreerd onder BVBA Molenaers voor gegevens op de website, over de intellectuele eigendomsrechten in verband met de informatie op de website en andere juridische informatie vindt u in de juridische verklaring van de website.